iWebCare

EU/6FP/IST SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION PROJECT:
iWebCare - Integrated Web Services Platform for the Facilitation of Fraud Detection in Health Care

iWebCare leták

Integrovaná platforma web služieb umožňujúca odhaľovanie podvodov v zdravotníckych službách v rámci funkcií e-government

The Problem - Problém

Podľa Služby na boj s podvodmi Národného zdravotníckeho systému Veľkej Británie sa náklady na verejné zdravotnícke služby v EU odhadujú na jeden trilión libier ročne. Podvody dosahujú takmer 3% celkových verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť vo Veľkej Británii a 3 až 10% ročných výdavkov (verejných aj súkromných) v USA. Skúsenosť Veľkej Británie jasne ukazuje ekonomický význem boja proti podvodom. Odkedy bola založená uvedená Služba na boj proti podvodom, straty z podvodov sa odvtedy znížili o cca 45%. Využitie nástrojov iWebCare ako súčasti celkovej politiky boja proti podvodom by mohlo priniesť podobné výsledky. Dôležitosť boja proti podvodom sa stáva ešte dôležitejším vo svetle zvyšujúcich sa výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Demografické predpovede osobitne ohľadom vekového zloženia obyvateľstva ukazujú, že do roku 2050 verejné výdavky na zdravotnú starostlivosť v EU budú medzi 6 až 7,6%HDP


The Project - Projekt

IWEbCare ktorý začal v januári 2006 je trojročným projektom s rozpočtom 2,3 miliónov Euro spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci IST/6FP programu. Projekt má za cieľ navrhnúť a vyvinúť systém na odhaľovanie podvodov pomocou webovskej platformy so zabudovanými rozvinutými nástrojmi ICT využívajúcimi „data mining“ a samoučiacé algoritmy založené na existujúcich transakciách a záznamoch ktoré budú schopné podporovať procesy e-government prostredníctvom identifikácie akýchkoľvek nepravidelnosti a ich presným vyhodnotením.

Celkovými cieľmi projektu je zabezpečiť všeobecné riešenie proti podvodom vyskytujúcim sa v službách e-government 

V projekte sa zameriavame na tie časti a celkové služby e-Gov kde sú spracovávane dáta typu služieb ako C2G, B2G, G2G. V rámci toho budú realizované nasledujúce čiastkové ciele 

- vytvoriť metodológiu analýzy podvodov na ich zisťovanie v rámci služieb poskytovaných e-Government
- pochopiť spracovateľské procesy a príslušné dáta na európskej úrovni t.j. študovať ako sa tie isté procesy realizujú v rôznych krajinách EU a zároveň identifikovať položky dát ktoré sa takto spracovávajú
- vytvoriť na úrovni EU meta-model služieb e-Gov pre tieto spracovateľské procesy ako aj pre jednotlivé dáta
- identifikovať prípady podvodov v rámci služieb e-Gov s využitím uvedeného meta-modelu
- vypracovať príslušnú ontológiu. Bude to ontológia prípadov podvodov vyjadrených ako pravidla odvodených zo spracovaných dát
- využiť a vyhodnotiť tuto metodológiu v prípade niekoľkých e-Gov služieb včítane systému zdravotných služieb, colných služieb, atď.
- vyvinúť systém na identifikáciu podvodov ktorý bude schopný identifikovať podvody v e-Gov službách na základe využitia ontológie prípadov podvodov t.j. pravidiel o spracovaných dátových položkách
- vytvoriť pilótny systém na identifikáciu podvodov v službách e-Gov a vyhodnotiť ho v rámci zdravotných služieb 
- skúmať metodológiu analýzy podvodov a systém identifikácie podvodov v rámci e-Gov.

Konzorcium bude ponúkať služby danej platformy rôznym oblastiam činnosti ktoré obsahujú riziko podvodov ako napr. poisťovníctvu, atď. 

The Solution - Riešenie

iWebCare navrhne, implementuje a otestuje „detektovací stroj“ ktorý bude spracovávať všetky požiadavky týkajúce sa podozrivých úhrad za zdravotnú starostlivosť a implementuje samo učiaci sa modul ktorý bude schopný učiť sa nové pravidlá z predložených správnych alebo podozrivých údajov a na základe toho bude aktualizovať centrálnu bázu pravidiel. Hlavnou ideou iWebCare je vypracovať kompletnú metodológiu pre služby v rámci e-government, aplikovateľnú v podmienkach rôznych vecných oblastí ako sú e-zdravotná starostlivosť, e-dane, e-verejné obstarávanie, e-bezpečnosť, atď. Európsky rozmer platformy sa otestuje počas trvania projektu v reálnych podmienkach v dvoch rôznych krajinách (Grécko, Veľká Británia) a bude slúžiť ako test realizovateľnosti a využiteľnosti v praxi. Tieto dve pilotné aplikácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, by mali zabezpečiť kvalitu, presnosť a mali by minimalizovať straty vo financovaní zdravotnej starostlivosti Koordinátor projektu

Distribútor:
Mrs. Vivian Kiousi
INTRASOFT International Brussels
E-mail: akrivi.kiousi@intrasoft-intl.com
Tel: +30 210 687 6484
Fax: +30 210 687 6478

Kontakt na koordinátora:
Dr. George J. Konnis
Biomedical Engineering Laboratory
E-mail: konnis@biomed.ntua.gr
Tel: +30 210 772 2382
Fax: +30 210 772 2431

Ďalšie informácie v anglickom jazyku: http://iwebcare.iisa-innov.com/